ఆదిలాబాదు అందాలు


 

అందమైన అడవి సోయగాలు…పచ్చని పంట చేలు…పొత్చెర జలపాతం

Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad