మనిషి కోతిగా మారడం ఎవరూ చూడలేదు….మనుషులు కోతులుగా వ్యవహరించడం చూస్తున్నాంగా….


Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad