నచ్చిన పద్యం 


ఎవ్వనిచే జనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై 

ఎవ్వడందిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం

బెవ్వడనాది మధ్య లయుడెవ్వడు సర్వము తానైన వా

డెవ్వడు వాని నాత్మభవు ఈశ్వరునినే శరణంబు వేడెదన్.  

–మహాభాగవతం, బమ్మెర పోతన 

Author: kattashekar

Former Editor, Namasthe Telangana Daily