గెలిపించే ప్రజాదరణ, నడిపించే విధాన బలం, స్పందించే నాయకత్వ లక్షణం ఉంటే పార్టీపై పట్టు, చెలాయించే సత్తా అవే వస్తాయి. మరి రాహుల్కు ఏమి ఉన్నాయి?


Author: kattashekar

Former Editor, Namasthe Telangana Daily