బాబు ఆత్మ బాబుతో సంభాషణ….


N-Chandrababu-Naidu_0

ఆత్మ : ఆడు మగాడ్రా బాబ్జా…. ఆడు మగాడ్రా బాబ్జా….ఆడు మగాడ్రా బాబ్జా…. ఆడు మగాడ్రా బాబ్జా….

బాబ్జీ : ఎవడు.

ఆత్మ : ఇంకెవడు.. ఆ కల్వకుంట్ల… ఆడు మగాడ్రా బాబ్జా….

బాబ్జీ : థూ నీ…. ఆడు మగాడైతే మేము మాడా గాళ్ళమా….

ఆత్మ : ఎవడైనా దారుణంగా బుక్ చేస్తాడు లేదా అడ్డంగా చేస్తాడు… మరి ఈడేంట్రా బాబ్జా… చానా పద్దతిగా బుక్ చేసాడు… చానా శర్ధ్ధగా… చానా నిశబ్దంగా…
ఏదో ఆన్ లైన్ షాపింగ్ లో ఆపిల్ ఫోన్ బుక్ చేసినట్టు, ఏదో పెద్ద తిరపతికి తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసినట్టు… చానా పద్దతిగా… చానా శర్ధ్ధగా… చానా నిశబ్దంగా….
ఆడు మగాడ్రా బాబ్జా…. ఆడు మగాడ్రా బాబ్జా….

(ఒక మిత్రుడు పంపిన గల్పిక)

Advertisements

Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad

One thought on “బాబు ఆత్మ బాబుతో సంభాషణ….”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s