లేనిది ఉన్నట్టు, ఉన్నది లేనట్టు-జరగటం జరిగింది


జరగటం జరిగింది సారును-
శోష వచ్చి కిందపడేదాకా మాట్లాడుకోనివ్వండ్రి……
లేనిది ఉన్నట్టు, ఉన్నది లేనట్టు, తెలిసిందీ, తెలియనిదీ
చదవిందీ, చదవనిదీ, అర్థమయిందీ, అర్థం కానిదీ
పలికిందీ, పలకనిదీ, అజ్ఞానమూ, విజ్ఞానమూ
మాడపాటి, మండపాటి ఒక్కరే అయినట్టు
సాహిత్య పోరాటానికీ, సాయుధ పోరాటానికీ పెద్దగా తేడా ఏమీ లేనట్టు
ఆ సారును మాట్లాడనివ్వండి….
చెవుల్లో రక్తాలు రాకుండా దూదిపెట్టుకోండి….
సారుకు మాత్రం
వీలైతే అప్పుడప్పుడు మంచినీళ్లు ఇప్పించండ్రి…
మీరు మధ్య మధ్యలో వెళ్లి భోజనాలు చేసి ఒళ్లు విరుచుకోని రండి…
అప్పుడప్పుడూ వన్స్ మోర్ చెప్పండి….వాహ్వావాహ్వా అనండి….ఏం పర్వాలేదు….
ఆయన చెప్పటాన్కీ మనం వినటాన్కీ ఏమీ లేదు. అయినా ఆయన చెబుతా ఉండాడు…
ఆయన తుత్తి తీరనివ్వండ్రి….

Advertisements

About kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad
This entry was posted in Political Commentary. Bookmark the permalink.

One Response to లేనిది ఉన్నట్టు, ఉన్నది లేనట్టు-జరగటం జరిగింది

  1. Janagama Raji reddy says:

    Excellent …..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s