చెప్పిందే చెప్పి చెప్పి


చెప్పిందే చెప్పి చెప్పి
తిప్పితిప్పి తిరగదోడి
తిప్పలు పెట్టే
రాకాసులను ఏం చేయాలి?

Advertisements

Author: kattashekar

Editor, Namasthe Telangana Daily, Hyderabad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s